Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký Hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT

 Nội dung thông tư (bản pdf)

 Nội dung thông tư phần lời (bản word)

 Nội dung thông tư phần biểu mẫu (bản word)

 Đính chính Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT

 Dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh

 

Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT (bản pdf)

Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT (bản word)

Phụ lục 1 (bản word)

Phụ lục 2 (bản word)

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn quy trình đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh trên môi trường điện tử (Xem Video hướng dẫn)

Hướng dẫn quy trình đăng ký thành lập mới địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn quy trình đăng ký thay đổi chủ hộ của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn quy trình đăng ký thay đổi các trường thông tin của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử (Xem video hướng dẫn)

Hướng dẫn quy trình đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn quy trình đăng ký ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn quy trình đăng ký tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn quy trình tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn quy trình đăng ký chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Hướng dẫn gán chữ ký số công cộng vào tài khoản đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường điện tử

Tra cứu ngành, nghề kinh doanh

 

Thông tin liên hệ

Email: congthongtin@dangkykinhdoanh.gov.vn

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp