Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn
Hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả trong quản lý đăng ký kinh doanh
Sứ mệnh
Không ngừng hoàn thiện để đơn giản hóa và chuyên nghiệp hóa nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp.
Cung cấp các dịch vụ thông tin đăng ký doanh nghiệp nhằm hướng tới sự minh bạch của môi trường kinh doanh.
Tăng cường năng lực thể chế của cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp.
Tiếp nhận, nghiên cứu, áp dụng các đổi mới về công nghệ quản lý đăng ký kinh doanh tiên tiến trên thế giới.
Giá trị cốt lõi
Tận tâm
Trách nhiệm
Hợp tác
Chuyên nghiệp
Hiệu quả
Khẩu hiệu
“Vì một môi trường kinh doanh hiệu quả, minh bạch”

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp