Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – đơn vị chủ quản của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia - được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 9/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Chức năng, nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Cục quản lý đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 808/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: 

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, soạn thảo cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách thành lập và tổ chức hoạt động của hộ kinh doanh.

2. Ban hành hoặc soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật; hướng dẫn về thành lập và tổ chức hoạt động của hộ kinh doanh.

3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc thực hiện nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật; tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước; theo dõi, tổng hợp tình hình sau đăng ký doanh nghiệp.

4. Về thông tin đăng ký doanh nghiệp và các loại hình khác:
a) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kết nối và trao đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật;
c) Công bố, cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân;
d) Phát hành ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn, phổ biến pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

7. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hội, hiệp hội có lĩnh vực hoạt động chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục.

8. Chủ trì hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh đối với lĩnh vực Cục phụ trách. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Cục phụ trách theo quy định.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

10. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi, lĩnh vực Cục phụ trách.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Địa chỉ liên hệ

Bùi Anh Tuấn  

Chức vụ: Cục trưởng

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44502

Email: tuanba@mpi.gov.vn

Đỗ Đức Huân

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44248

Email: doduchuan65@gmail.com

Nguyễn Thị Việt Anh

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44395

Email: vietanhabr@mpi.gov.vn

 

Nguyễn Khắc Huy

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44324

Email: nguyenkhachuy@mpi.gov.vn

Lê Thị Thu Hải

Chức vụ: Chánh Văn phòng Cục

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44141

Email: thuhaile1@gmail.com

Lê Thị Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Chính sách và Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44513

Email: thuyle.mpi@gmail.com

Phạm Quang Huy

Chức vụ: Trưởng phòng Giám sát nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44324

Email: hmpi79@gmail.com

Lê Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.44722

Email: tult76@gmai.com

Nguyễn Hồng Vân

Chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 080.43116

Email: vanabr@mpi.gov.vn

Lê Ngọc Thắng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04.38489912

Email: lengocthang@brr.vn

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp